REGULAMIN BLOGOWIGILII 2017

Każda osoba fizyczna uczestnicząca („Uczestnik”) w wydarzeniu świątecznym („Blogowigilii”) organizowanej przez Ilonę Patro i Annę Samsonowicz („Organizator”) na terenie Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy, przy ul. Brackiej 25 w Warszawie („DTBJ”) ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na Blogowigilię oraz uczestnictwo w Blogowigili oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych i wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

I. Rejestracja
1. Zapisy na Blogowigilię odbywają się na stronie www.blogowigilia.pl w dniach: 17, 18, 19 listopada 2017 roku, za pomocą formularza elektronicznego.
2. Prawidłowo wypełniony formularz zawiera uzupełnione wszystkie pola: imię i nazwisko, adres e-mail, adres bloga/kanału na Youtube, datę urodzenia, akceptację zasad rejestracji.
3. Udział w rejestracji mogą brać: blogerzy, youtuberzy i inni twórcy internetowi.
4. Rejestracji mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.
5. Jeśli bloga lub kanał na Youtube prowadzą dwie osoby i jest to zaznaczone na blogu/kanale na Youtube, każda z tych osób wysyła zgłoszenie oddzielnie.
6. Każde zgłoszenie będzie weryfikowane i akceptowane według kolejności zgłoszenia bez względu na tematykę, statystyki i długość prowadzenia bloga, czy kanału na Youtube.
7. Po zamknięciu rejestracji Organizator weryfikuje zgłoszenia.
8. Organizator wysyła potwierdzenie udziału w Blogowigilii w ciągu 24 godzin po zakończeniu rejestracji.
9. Osoba, która otrzymała potwierdzenie udziału w Blogowigilii i stawiła się fizycznie na Blogowigilii zgodnie z punktem II niniejszego Regulaminu staje się „Uczestnikiem” zgodnie z niniejszym Regulaminem.

II. Udział w Blogowigilii
1. Blogowigilia rozpoczyna się 9 grudnia 2017r. o godz. 17.00, a kończy 10 grudnia 2017 r. o godz. 01.00.
2. Udział w Blogowigilii mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie.
3. Uczestnik może zostać poproszony o okazanie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i wiek.
4. Uczestnik Blogowigilii nie może wnosić na teren DTBJ: alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych, broni, ostrych przedmiotów, a także wyrobów pirotechnicznych i materiałów niebezpiecznych oraz innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających w DTBJ.
5. Uczestnik Blogowigilii ma obowiązek stosowania się do zaleceń Ochrony DTBJ, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
6. W DTBJ obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych, z wyłączeniem specjalnie oznakowanych i przystosowanych do tego miejsc dla palących. Osoby przebywające w tych miejscach dobrowolnie zgadzają się na przebywanie w zadymionym pomieszczeniu.
7. Uczestnik Blogowigilii przyjmuje na siebie pełną i nieograniczoną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody i zniszczenia w przestrzeni DTBJ.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia o charakterze losowym, takie jak pożar, ewakuacja, katastrofa, kataklizm, itp. i nie będzie zobowiązany do odszkodowania lub rekompensaty innych roszczeń związanych z nieodbyciem się lub przerwaniem imprezy w DTBJ z ww. powodów.
9. Uczestnik Blogowigilii godzi się na warunki panujące w DTBJ, przebywając w nim na własną odpowiedzialność. W szczególności akceptuje: przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu; przygaszone światło, przebywanie w strefie działania silnego oświetlenia, (na szczególne niebezpieczeństwo związane z ich oddziaływaniem narażone są osoby chore na epilepsję oraz kobiety w ciąży); śliską posadzkę; występowanie elementów dekoracyjnych, zabezpieczających lub mocujących, stopni schodowych, a także sprzętu i urządzeń zasilanych elektrycznie.
10. Zgłaszające się osoby wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich danych przez Organizatora na potrzeby rejestracji, wysłania mailingu.
11. Podczas Blogowigilii Organizator może przeprowadzić sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w Blogowigilii jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, artystów i gości w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi zobowiązana jest do poinformowania o tym Organizatora. Adres do kontaktu: hej@blogowigilia.pl.
12. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w DTBJ znajduje się monitoring.
13. Organizator informuje, że budynek DTBJ objęty jest ochroną konserwatora zabytków.
14. Uczestnik bierze na siebie pełną odpowiedzialność za przygotowane i przyniesione przez siebie na Blogowigilię, potrawy. W tym szczególnie za ich świeżość, przygotowanie ich zgodnie z zasadami BHP i za wszelkie ewentualne skutki ich spożycia.
15. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki spożycia potraw serwowanych na Blogowigilii.
16. Udział w Blogowigilii jest nieodpłatny dla osób, które otrzymały Potwierdzenie Uczestnictwa.
17. Będąc uczestnikiem Blogowigilii wyrażasz zgodę na otrzymywanie korespondencji od Organizatorów imprezy na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz 1204).

III. Postanowienia końcowe
1. Koszt przejazdu na Blogowigilię oraz zakwaterowania Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu Blogowigilii.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Blogowigilii w dowolnym momencie. O ew. zmianach będzie na bieżąco informował Uczestników.
4. Uczestnikom nie przysługuje odszkodowanie z tytułu absencji uczestnika, odwołania lub zmiany terminu zaplanowanego wydarzenia.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 16.11.2017 r.

 back to top