REGULAMIN BLOGOWIGILII 2019

REGULAMIN BLOGOWIGILII 2019

page1image5482432

Każda osoba fizyczna uczestnicząca („Uczestnik”) w wydarzeniu świątecznym („Blogowigilia”) organizowanej przez Ilonę Patro („Organizator”) na terenie Klubu NIEBO przy ul. Nowy Świat 21 („Niebo”) ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na Blogowigilię poprzez serwis Evenea oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych i wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

I.​ ​Rejestracja

 1. Zapisy na Blogowigilię odbywają się poprzez serwis Evenea w dniach: 29 listopada, 1 grudnia, 3 grudnia 2019 roku.
 2. Prawidłowo wypełniony formularz zawiera uzupełnione wszystkie pola: imię i nazwisko, adres e-mail, adres bloga/kanału na Youtube/konta na Instagramie, datę urodzenia, akceptację zasad rejestracji.
 3. Rejestracji mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 4. Jeśli bloga, kanał na Youtube, konto na Instagramie prowadzą dwie osoby i jest to zaznaczone na blogu/kanale na Youtube, każda z tych osób wysyła zgłoszenie oddzielnie.
 5. Każde zgłoszenie będzie weryfikowane i akceptowane według kolejności zgłoszenia bez względu na tematykę, statystyki i długość prowadzenia bloga, czy kanału na Youtube.
 6. Po zamknięciu rejestracji Organizator weryfikuje zgłoszenia.
 7. Organizator wysyła potwierdzenie udziału w Blogowigilii w ciągu 48 godzin po zakończeniu rejestracji.

II. Udział w Blogowigilii

 1. Blogowigilia odbędzie się 14 grudnia 2019 r. od godz. 17.00, a kończy 14 grudnia 2019 r. o godz. 22:00.
 2. Udział w Blogowigilii mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie.
 3. Uczestnik może zostać poproszony o okazanie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i wiek.
 4. Uczestnik Blogowigilii nie może wnosić na teren klubu NIEBO: alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych, broni, ostrych przedmiotów, a także wyrobów pirotechnicznych i materiałów niebezpiecznych oraz innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających w Klubie NIEBO.
 5. Uczestnik Blogowigilii ma obowiązek stosowania się do zaleceń Ochrony klubu NIEBO, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 6. W klubie Niebo obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych, z wyłączeniem specjalnie oznakowanych i przystosowanych do tego miejsc dla palących. Osoby przebywające w tych miejscach dobrowolnie zgadzają się na przebywanie w zadymionym pomieszczeniu.
 7. Uczestnik Blogowigilii przyjmuje na siebie pełną i nieograniczoną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody i zniszczenia w przestrzeni klubu Niebo.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia o charakterze losowym, takie jak pożar, ewakuacja, katastrofa, kataklizm, itp. i nie będzie zobowiązany do odszkodowania lub rekompensaty innych roszczeń związanych z nieodbyciem się lub przerwaniem imprezy w klubie Niebo z ww. powodów.
 9. Uczestnik Blogowigilii godzi się na warunki panujące w klubie Niebo, przebywając w nim na własną odpowiedzialność. W szczególności akceptuje: przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu; przygaszone światło, przebywanie w strefie działania silnego oświetlenia, (na szczególne niebezpieczeństwo związane z ich oddziaływaniem narażone są osoby chore na epilepsję oraz kobiety w ciąży); śliską posadzkę; występowanie elementów dekoracyjnych, zabezpieczających lub mocujących, stopni schodowych, a także sprzętu i urządzeń zasilanych elektrycznie.
 10. Zgłaszające się osoby wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich danych przez Organizatora na potrzeby rejestracji, wysłania mailingu.
 1. Podczas Blogowigilii Organizator oraz Partnerzy Blogowigilii (firma Lipton i Stars For Europe) mogą przeprowadzić sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w Blogowigilii jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, artystów i gości w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora oraz Partnerów. Osoba, która takiej zgody nie wyraża zobowiązana jest do poinformowania o tym Organizatora przed eventem, czyli do dnia 14 grudnia 2019 poprzez wiadomość mailową wysłaną na adres: ​hej@blogowigilia.pl
 2. Uczestnik bierze na siebie pełną odpowiedzialność za przygotowane i przyniesione przez siebie na Blogowigilię, potrawy. W tym szczególnie za ich świeżość, przygotowanie ich zgodnie z zasadami BHP i za wszelkie ewentualne skutki ich spożycia.
 3. Udział w Blogowigilii jest nieodpłatny dla osób, które otrzymały Potwierdzenie Uczestnictwa.
 4. Będąc uczestnikiem Blogowigilii wyrażasz zgodę na otrzymywanie korespondencji od Organizatorów imprezy na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz 1204).

Postanowienia końcowe

 1. Koszt przejazdu na Blogowigilię oraz zakwaterowania Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu Blogowigilii.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Blogowigilii w dowolnym momencie. O ew. zmianach będzie na bieżąco informował Uczestników.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 16.11.2017 r.

page2image5424256

Klauzula informacyjna

 • Administratorem danych osobowych Przyjmującego Zamówienie zbieranych i przetwarzanych w celu zawarcia i realizacji wydarzenia jest ​ILONA PATRO prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „​ILONA PATRO​” z siedzibą w Strzyżowie (kod pocztowy: 22-525), przy ul. Nadbużańskiej 12 A, NIP: 9191741774 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej („​Zamawiający​”).
 • Dane osobowe w zakresie podanym w Umowie i w trakcie realizowanego wydrazenia będą przetwarzane przez Zamawiającego w celu realizacji Umowy zawartej z Przyjmującym Zamówienie, bieżącego kontaktu z Przyjmującym Zamówienie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („​RODO​”), tj. odpowiednio w celu realizacji Umowy, jej rozliczenia, wykonania przepisów prawa związanych z kwestiami podatkowymi, rachunkowymi, jak też w prawnie usprawiedliwionym celu rozumianym jako identyfikacja Przyjmującego Zamówienie, bieżący kontakt z Przyjmującym Zamówienie i ewentualne dochodzenie roszczeń.
 • Dane osobowe mogą być ujawnione:
  • upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Zamawiającego,
  • innym podmiotom udzielającym wsparcia Zamawiającemu na zasadzie zleconych, zgodnie z zawartymi umowami powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych.
 • Dane osobowe przetwarzane w celach, określonych w ust. 2 powyżej będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy oraz w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzeniem przez okres nie dłuższy niż 10 lat od dnia zakończenia okresu obowiązywania Umowy.
 • Każda osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chociaż konieczne do zawarcia i wykonania Umowy.
 back to top